Spring naar inhoud

Ondeskundigheid regeert in Flevoland

Foto AJ Boere | Natuurstruiner

Het is 5 voor 12 voor de Oostvaardersplassen. Het provinciebestuur staat in de startblokken om een einde te maken aan decennialang lerend natuurbeheer in het gebied. Een beslissing die niet gebaseerd lijkt op enige deskundigheid of ecologische kennis. Een beslissing die aan elkaar hangt van ongefundeerde en onjuiste aannames.

Laten we eens een paar aannames onder de loep nemen.

  1. Er moet nu iets gebeuren

‘Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet met bijna de helft worden teruggebracht’ (...) Gedeputeerde Harold Hofstra zegt dat als de ‘overtollige’ dieren niet verplaatst kunnen worden, ze wel moeten worden afgeschoten [cursief; DB]: “Dan staan we voor een voldongen feit”. Vrij vertaald: Hij geeft straks toestemming om 180 konikpaarden en 980 edelherten, waarvan een groot gedeelte kalveren, af te knallen. Als er ooit al een urgentie was om in te grijpen (en dat vind ik niet), dan is dat nu niet meer nodig omdat de natuur zelf al een ‘reset’ heeft uitgevoerd.

  1. We moeten het advies van Van Geel uitvoeren

Eerdere adviezen van wetenschappelijke comités, bijvoorbeeld om corridors te realiseren voor de grote grazers, heeft de overheid altijd naast zich neergelegd. Nu er een advies ligt van Pieter van Geel, die – naar eigen zeggen – geen kennis van ecologie heeft, moet juist dit advies coûte que coûte opgevolgd worden.

  1. Er is geen maatschappelijk draagvlag voor voortzetten natuurlijk beheer

Hofstra en Van Geel stellen dat er ‘geen breed maatschappelijk draagvlak’ is voor het huidige beheer. Deze aanname is onjuist, berekende ik al eerder. Dat de provincie, met de gedeputeerde voorop, vooral wenst te praten met hysterische dieren‘redders’, al even mentaal instabiele plezierjagers en melkveehouders en piepertelers met hun eigenbelangagenda’s, betekent niet dat de tegenstanders in de meerderheid zijn.

  1. Vogels lijden onder overbegrazing

[E]en stok om de hond mee te slaan’, oordeelde ecoloog Han Olff daarover. ‘De veroudering van het moeras is de hoofdoorzaak van een slechtere biotoop. En dat zou al worden aangepakt.’ En: ‘Voor een ecosysteem is 50 jaar piepjong, een kind dat naar de ecologische kleuterschool gaat.

Toch stellen we al torenhoge eisen aan dit ecosysteem, en vinden dat het nu wel afgestudeerd moet zijn wat betreft z’n biodiversiteit en ecologische processen.’

De Oostvaardersplassen zijn nu al van cruciaal belang voor maar liefst 31 onder Europese wetgeving beschermde vogelsoorten. Dat er altijd soorten zijn die het minder doen of plaats moeten maken voor nieuwe soorten, is een gegeven. Dit zal niet anders zal zijn als de helft van de grote grazers ‘verdwijnt’.

  1. Natuur is in goede handen bij de provincie

Minister Carola Schouten heeft laten weten dan Harold Hofstra c.s. het beleid in de Oostvaardersplassen mag aanpassen. De laatste in een lange rij bewindslieden die niet van plan waren (en zijn) om kwetsbare natuur en de dieren die daarin leven actief te beschermen. De inkt van de overdracht van het gebied van rijk naar provincie was nog niet droog of de VVD en SGP dienden al een voorstel in om gezonde grote grazers massaal te gaan afschieten. Bekijk wat faunabeheerplannen van provincies, en je moet vaststellen dat de natuur absoluut niet in goede handen is bij provincies. Er is nog nooit zoveel gejaagd, op zoveel merendeels beschermde diersoorten. Geen enkele beschermde diersoort kan meer rekenen op wettelijke bescherming sinds de provincies ‘beheren’; de Wet natuurbescherming is een papieren tijger.

‘Laten we dit ecosysteem een eerlijke kans geven om te laten zien wat het kan worden in plaats van het nu op grond van vooral emoties van een deel van het publiek af te serveren’, roept Olff de provincie op.

Een oproep die Harold Hofstra waarschijnlijk zal negeren. Want deze ChristenUnie-man zal linksom of rechtsom het advies van een CDA’er, dat tot stand kwam na een lobby van de SGP, zich gesteund wetend door een ChristenUnie-minister, vrijwel zeker uitvoeren.

De provincie Flevoland wil niet leren van de natuur. Ze wil natuur straffen, onderwerpen en vernietigen.

Hoe cynisch dat dat juist nu gebeurt, zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen en in het jaar dat Staatsbosbeheer de ‘geboorte’ van de Oostvaardersplassen viert, nu 50 jaar geleden.

Ik hoop van harte dat er ergens een Lieve Heer of Lieve Vrouwe is die een klein wonder laat geschieden. Die de Oostvaardersplassen redt uit de klauwen van mannen en vrouwen – van overwegend christelijke huize –, die Moeder Natuur en haar schepping willen vernietigen.

Ik heb alvast een schietgebedje gedaan.

 

Lees ook:

Brein dieren‘redders’ Oostvaardersplassen op slot

Laat wilde dieren hun wild-zijn

Kruistochten tegen Oostvaardersplassen